رفتن به محتوا
حرکت اول یکی از فعال‌ترین سرمایه‌گذاران برای استارت‌آپ‌ها در ایران است. حرکت اول فراتر از سرمایه خود، در راستای حمایت از بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها، تخصص عملیاتی ، منابع پلتفرم و شبکه گسترده خود را نیز در اختیار این افراد و شرکت ها قرار خواهد داد.
معرفی حرکت اول

بخش بزرگی از پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی دنیای امروز مرهون نقش آفرینی VCها است ؛ شرکت های خطرپذیری که آینده فناوری را با حمایت از کارآفرینــان عمدتا جوان تضمیــن می کنند. VCها بازیگرانی هســتند که شــریان حیاتی اکوسیستم اســتارتاپی در جهان محسوب می شوند.  این صنعت در ایران بازیگرانی اندک، اما قــوی دارد.

«حرکت اول» یکی از سرمایه گذاران هوشمند این حوزه است که علاوه بر سرمایه، تخصص و تجربه را نیز برای کسب و کارهای نوآورانه به ارمغان می‌آورد. به منظور توانمندسازی و توسعه استارتاپ ها، این شرکت علاوه بر تامین منابع مالــی، با در اختیــار قراردادن شــبکه ارتباطی خود و ایجــاد بازارهای جدید در موفقیت اســتارتاپ ها ســهیم می‌شــود. همچنین تنوع ســبد سرمایه گذاری شرکت حرکت اول موجب ایجاد هم افزایی بین این شرکت ها با یکدیگر و با مجموعه همراه اول می شود. ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مدیریتی، بازاریابی و فروش، ساختار سازمانی، زیرساخت های فنی و مالی و حســابداری توسط کارشناسان خبره، به توسعه مهارت های فردی و بهبود عملیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر منجر می شود. حرکــت اول، در زمانــه تردیــد و تعلل ســایر ســرمایه گذاران، جســورانه و در قامتــی نو، به منظــور تحقق رویای «ایرانــی خلاق و فنــاور»، حمایت از اکوسیســتم کارآفرینی دیجیتــال را در دســتور کار قرارداده و با بررســی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های هفتگانه، در جهت دستیابی به اهداف گروه همراه اول گام برمی دارد.

مأموریت حرکت اول

توانمند سازی اکوسیستم

در نقش سرمایه گذار خطرپذیر

چشم انداز

تبدیل شدن به بازیگر برجسته

سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

ارزش‌های کلیدی

جسور، چابک،

توانمند ساز

پیام مدیرعامل
اکوسیستم نوآوری کشور در سال های اخیر شاهد چالش ها و تغییــرات بزرگــی بوده کــه علیرغم تمام ســختی ها، بســتر رشد و پیشرفت را برای کســب وکارهای نوآورانه فراهم آورده اســت. شــرکت کســب وکارهای نوپای “حرکت اول” به عنوان هلدینــگ ســرمایه گذاری جســورانه گــروه “همــراه اول”، در ســال ١٣٩٧ با ماموریت توانمندســازی اکوسیستم در نقش ســرمایه گذار خطرپذیر تاســیس شــد. این شــرکت با بررسی بیش از ١٧٠ طرح کســب وکار در حوزه های تجارت الکترونیک، فینتک، گردشــگری، رســانه، ســلامت و آموزش تنها در سال مالی ١٣٩٩ و با بودجــه ای بالغ بر ٢٣۵٠ میلیارد ریال به حمایت از کسب وکارهای “همراه مکانیک”، “پینکت”، “جاجیگا” ، “آلا” و “آدرس” در سطح داخلی و کسب وکار “دیجی شی” در سطح بین المللی مبادرت ورزید و در نظر دارد در آینده فعالیت خود را علاوه بر سرمایه گذاری در زیست بوم نوآوری کشور ، بیش از پیش به خارج از مرزهای کشور توسعه دهد. حمایت شــرکت حرکــت اول از کســب و کارهای ســرمایه پذیر محدود بــه تزریق ســرمایه نبــوده و بهبود عملکــرد آنها نیز در دســتور کار قــرار گرفته اســت. در همین راســتا حرکت اول در بخش های زیرســاخت شــرکتی از قبیل حوزه هــای مالی و حقوقی و نیروی انسانی در قالب مرکز سرویس به شرکت های سرمایه پذیر مشاوره و حمایت های لازم را ارائه می نماید. با توجه به تمرکز “حرکت اول” در کسب وکارهای سطوح میانی و بالاتر، این شــرکت ٧٧ درصد از سرمایه گذاری های مربوط به اســتارتاپ ها در ســطوح مذکور در کشــور را عهده دار شده و توانســته اســت در ۴٠ درصد از مجموع حجم ســرمایه گذاری در اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور مشــارکت نماید. از برنامه های جدید حرکت اول ، ورود به ســرمایه گذاری در حوزه های زنجیــره ارزش داده، هوش مصنوعی و اکوسیســتم داده به عنوان سرمایه گذاری خطر پذیر در بخش صنعت فنآوری می باشــد و همچنین با ورود به بخش شــتابدهی و پشتیبانی از کسب وکارهای مراحل بذری و کشــت، همکاری با هاب های اصفهان و شــیراز، در آینده نزدیک، هاب بهشــتی با مشارکت دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه گــروه “حرکــت اول” خواهــد پیوســت. با آغاز ســرمایه گذاری هاب ها، نقــش “حرکت اول” در اکوسیســتم نــوآوری و در حمایت از اســتارتاپ ها پررنگ تر خواهد شد. شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر “حرکــت اول” در نظــر دارد در ســال ١۴٠٠ با بودجــه ای بیش از ۶۵٠٠ میلیــارد ریال و با تیم توانمند خود به ســرمایه گذاری در استارتاپ های پرپتانسیل جدید ورود کند.

محمد مهدی عباسخانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

افتخار، حاصل جسارت برای

تغییر و تصمیم درست است.

تصمیمی در زمان درست…